Báo cáo kết quả giao dịch của bà Mai Lệ Huyền

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.
31 Tháng Tám, 2018
Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Khánh Toàn
25 Tháng Chín, 2018

Báo cáo kết quả giao dịch của bà Mai Lệ Huyền

Họ và tên cá nhân: Mai Lệ Huyền

– Quốc tịch: Việt Nam

– Người có liên quan tại TCNY:  Tổng giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 150.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng bán: 150.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã bán : 149.500 cổ phiếu

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.0008 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.

– Nguyên nhân không bán hết cổ phần đã đăng ký:  gia chưa được như kỳ vọng

– Thời gian thực hiện giao dịch:  23/08/2018 –  21/09/2018