Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Khánh Toàn

Báo cáo kết quả giao dịch của bà Mai Lệ Huyền
25 Tháng Chín, 2018
HVA có Chủ tịch HĐQT mới.
29 Tháng Chín, 2018

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Khánh Toàn

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Khánh Toàn

– Quốc tịch: Việt Nam

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 1.000.000 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu đã mua : 0 cổ phiếu.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa Thuận hoặc khớp lệnh.

– Thời gian thực hiện giao dịch:  23/08/2018 – 23/09/2018