Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân

HVA đồng sáng lập quỹ đầu tư và Phát triển Khởi nghiệp Sáng tạo YBA – BlockUp
29 Tháng Chín, 2018
Cổ đông Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 56.100 CP, trở thành CĐL từ 14/09/2018
4 Tháng Mười, 2018

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân

– Họ và tên cá nhân: Vương Lê Vĩnh Nhân

– Quốc tịch: Việt Nam

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ : 300.040 cổ phiếu , chiếm tỷ lệ 5.31 %

– Ngày công bố thông tin: 02/10/2018.

Báo cáo trở thành cổ đông lớn HVA của ông Vương Lê Vĩnh Nhân