Báo cáo quan trị 6 tháng đầu năm 2018.

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018
20 Tháng Bảy, 2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
6 Tháng Tám, 2018

Báo cáo quan trị 6 tháng đầu năm 2018.

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018.

File tài liệu: Báo cáo quản trị HVA 6 tháng đầu năm