Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo thường niên năm 2017.
30 Tháng Ba, 2018
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017
30 Tháng Ba, 2018

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

File đính kèm: BCTC HVA 2017

Trân trọng!