Báo cáo tài chính quý I năm 2018.

Công bố thông tin bất thường về các sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động công ty
17 Tháng Tư, 2018
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2018
18 Tháng Tư, 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018.

Kính gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2018. Trân trọng !

File tài liệu: BCTC quý 1 năm 2018