Báo cáo tài chính quý III Năm 2017

ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM
10 Tháng Mười, 2017
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017.
16 Tháng Mười, 2017

Báo cáo tài chính quý III Năm 2017

File: BCTC quý 3.2017

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ công báo cáo tài chính quý III năm 2017 ! Trân trọng !