Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2017 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017 đã được soát xét
22 Tháng Chín, 2017
Báo cáo thường niên năm 2015
22 Tháng Chín, 2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2017 đã được soát xét

bctc_rieng_30.06.17