Báo cáo thường niên năm 2017.

Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội
29 Tháng Ba, 2018
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
30 Tháng Ba, 2018

Báo cáo thường niên năm 2017.

Kính gửi quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2017. Trân trọng !

File công bố: Báo cáo thường niên năm 2017.