Cổ đông Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 56.100 CP, trở thành CĐL từ 14/09/2018

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân
2 Tháng Mười, 2018
HVA: Cổ đông lớn Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 37.500 CP
4 Tháng Mười, 2018

Cổ đông Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 56.100 CP, trở thành CĐL từ 14/09/2018

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Lệ Hằng
– Mã chứng khoán: HVA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 278.400 CP (tỷ lệ 4,93%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 56.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 334.500 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,92%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/09/2018.