Cổ đông lớn Đỗ Thị Lệ Hằng đã bán 21.400 CP

HVA: Cổ đông lớn Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 37.500 CP
4 Tháng Mười, 2018
Thông báo: V/v kết quả làm việc và những khó khăn gặp phải của Hội đồng quản trị mới trong thời gian qua
12 Tháng Mười, 2018

Cổ đông lớn Đỗ Thị Lệ Hằng đã bán 21.400 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Lệ Hằng- Mã chứng khoán: HVA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 347.100 CP (tỷ lệ 6,14%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 21.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 325.700 CP (tỷ lệ 5,76%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/09/2018.