Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.