Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
30 Tháng Ba, 2018
Công bố thông tin bất thường v/v Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12 Tháng Tư, 2018

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017.

File đính kèm: CV giải trình chênh lệch LN

Trân trọng!