Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017
22 Tháng Chín, 2017
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017
22 Tháng Chín, 2017

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2017

cv_giai_trinh_chenh_lech_ln_quy_1-2017