Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017
22 Tháng Chín, 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017 đã được soát xét
22 Tháng Chín, 2017

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2017

cv_giai_trinh_chenh_lech_ln_30-06-2017