Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi trang thông tin điện tử, nhận diện thương hiệu
22 Tháng Chín, 2017
Quy Chế quản trị Công Ty
22 Tháng Chín, 2017

Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA

File: Điều lệ HVA final

Kính gửi quý cổ đông Điều lệ HVA được Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 30/07/2017. Trân trọng !