Báo cáo tài chính quý II năm 2018.

Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày hưởng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
19 July, 2018
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018
20 July, 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018.

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quý II năm 2018 ! Trân trọng.

File đính kèm tài liệu :Báo cáo tài chính quý II…..