HVA: Cổ đông lớn Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 37.500 CP

Cổ đông Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 56.100 CP, trở thành CĐL từ 14/09/2018
4 Tháng Mười, 2018
Cổ đông lớn Đỗ Thị Lệ Hằng đã bán 21.400 CP
4 Tháng Mười, 2018

HVA: Cổ đông lớn Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 37.500 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Lệ Hằng- Mã chứng khoán: HVA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 336.600 CP (tỷ lệ 5,96%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 37.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 374.100 CP (tỷ lệ 6,62%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Không công bố
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/09/2018.