Quyết định bãi nhiệm giám đốc đầu tư dự án

CBTT về hình thức huy động vốn IBO
5 Tháng Bảy, 2018
Thông báo điều chỉnh thông tin dự án IZIchain
16 Tháng Bảy, 2018

Quyết định bãi nhiệm giám đốc đầu tư dự án

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc, căn cứ vào năng lực điều hành của Ông Mai Quang Thịnh. Hội đồng quản trị công ty quyết định bãi nhiệm chức giám đốc đầu tư dự án của ông Mai Quang Thịnh kể từ ngày 05/07/2018. Ông Mai Quang Thịnh có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ chứng từ liên quan trong thời gian điều hành dự án. Bàn giao các tài sản vô hình và hữu hình của dự án trong thời gian điều hành cho công ty. Các thiệt hại ( nếu có) do chậm bàn giao, Ông Thịnh hoàn toàn chịu trách nhiệm ! Trân trọng

File quyết định bãi nhiệm : Quyết định bãi nhiệm