Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Mai Lệ Huyền

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Khánh Toàn
20 Tháng Tám, 2018
Công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị
22 Tháng Tám, 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Mai Lệ Huyền

Họ và tên cá nhân: Mai Lệ Huyền

– Quốc tịch: Việt Nam

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:  Vợ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 150.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 150.000 cổ phiếu.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa Thuận hoặc khớp lệnh.

– Thời gian thực hiện giao dịch:  24/08/2018 – 23/09/2018