Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Khánh Toàn

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
18 Tháng Tám, 2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Mai Lệ Huyền
20 Tháng Tám, 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Khánh Toàn

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Khánh Toàn

– Quốc tịch: Việt Nam

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua :1.000.000 cổ phiếu.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch

1.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 17,6 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa Thuận hoặc khớp lệnh.

– Thời gian thực hiện giao dịch: 24/08/2018 – 23/09/2018