Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về việc ngừng sử dụng kênh thông tin telegram của HVA
16 Tháng Tám, 2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Khánh Toàn
20 Tháng Tám, 2018

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty trân trọng thông báo tới quý cổ đông và các nhà đầu tư về thời gian họp, địa điểm họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017. Trân trọng cám ơn !

File tài liệu: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018…